Liên hệ trực tiếp:

Trường THPT Lê Lai

Xã Kiên Thọ
tha-thptlelai@edu.viettel.vn

Dấu * là phần không được để trống